W strukturach GOK

Koła Gospodyń

Aktualności:

Rys historyczny

W strukturach GOK Komorniki od wielu lat działa kilka kół gospodyń wiejskich integrujących Panie będące dumą i wizytówką wsi, kultywujących i podtrzymujących tradycje, a także wspierających rozwój aktywności i przedsiębiorczości okolicznych miejscowości. 

Koło Gospodyń Wiejskich działa z przerwami od 1950 roku, wówczas Przewodniczącą była Cecylia Malicka. Kursy wyszywania, gotowania, pieczenia, robienia na drutach. Już wtedy KGW pomagało w organizacji Dożynek i innych uroczystości. Działalność koła trwała do 1992, w tym czasie funkcję Przewodniczącej pełniły również Janina Misiaczek i Elżbieta Bartkowiak.

W 2004 roku Chomęcice reaktywowały ponownie Koło Gospodyń Wiejskich a przewodnictwo objęła Dorota Trocha, skarbnikiem wybrano Małgorzatę Michalską a sekretarzem – Domicelę Tomczak. Miejscem spotkań jest Wiejski Dom Kultury „Koźlak’ w Chomęcicach, gdzie KGW organizuje zabawy taneczne, spotkania, wycieczki. Jest współorganizatorem ferii dla dzieci, konkursów na „ Dzień Ziemniaka”. Koło czynnie uczestniczy w spotkaniach integracyjnych kobiet wiejskich z terenu naszej gminy oraz pomaga przy imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach.

Koło Gospodyń w Głuchowie, powstało w 1966 roku a statut organizacji podpisało 28 kobiet. Zarząd KGW tworzyły: przewodnicząca – Kazimiera Łuczak, zastępca -Czesława Maćkowiak, sekretarz – Zofia Gniatczyk. Pierwszym, większym przedsięwzięciem KGW była adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską, w której skupiało się życie kulturalno-oświatowe wsi..

Obecnie KGW skupia 10 członkiń, a funkcję przewodniczącej objęła Mariola Łuczak, zastępcy Małgorzata Chudziak a sekretarzem jest Halina Małolepsza. Panie aktywnie uczestniczą przy organizacji obchodów: Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Matki. KGW jest inicjatorem corocznego festynu rodzinnego: „Imprezy Familijnej” w Głuchowie. Panie czynnie uczestniczą również w imprezach gminnych tj.: Dni Gminy Komornik i Dożynki Gminy Komorniki, co rok przygotowują do degustacji „Potrawę Regionalną”. Wspólnie organizują wyjazdy do kina, teatru odrywając się choć na chwilę od codziennych obowiązków.

KGW w Komornikach działa już ponad 45 -lat. W czerwcu 1970 roku z inicjatywy kobiet wiejskich, zwołane zostało pierwsze zebranie organizacyjne, na którym wybrano zarząd, organizacja pań liczyła wtedy 22 członkinie.

Od lat 90-tych KGW owocnie pracuje z władzami samorządu Gminy Komorniki oraz Ośrodkiem Kultury w Komornikach. KGW służyło i służy pomocą w organizowaniu uroczystości gminnych, obchodów tj.: Dni Gminy Komorniki, Dożynek Gminnych, Dni Seniora. Uczestniczy w przygotowaniu tzw. „Potrawy Regionalnej” , stołu wielkanocnego, ferii zimowych dla dzieci. KGW współpracuje z innymi kołami na terenie gminy, inicjując wspólne spotkania, wyjazdy integracyjne i wycieczki.

Pierwsze Koło Gospodyń w Plewiskach powstało w 1965 roku i swoją działalność prowadziło do roku 1980, wspólnie z Kółkiem Rolniczym z Plewisk. Po przerwie w działalności Koło reaktywowało się w 2004 roku. Wybrano zarząd, przewodniczącą została Małgorzata Degórska. Spotkania Pań odbywają się dwa razy w miesiącu w Domu Kultury „Remiza”, a wszystkie łączy wspólna pasja kulinarna: pieczenie, gotowanie i czynności, które „ robią bo lubią”.

W roku 2006 panie z KG przygotowywały „Wielkopolską Potrawę Regionalną” wraz z paniami z innych kół, która była degustowana w góralskiej gminie Kamienica. Wspomniane koło Gospodyń Wiejskich jest współorganizatorem: „Kapeliady – Przeglądu Kapel Podwórkowych” i czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojej wsi i całej gminy Komorniki.

 
 

Koło Gospodyń we wsi Rosnówko swoją działalność datuje od roku 1967. Wybrano wtedy na przewodniczącą Zuzannę Maćkowiak. Panie prowadziły działalność na rzecz społeczności lokalnej: rozprowadzały pasze, sprzedawały kury i kaczki, zajmowały się również dziećmi, organizując w okresie letnim ogniska przedszkolne. Inicjowały wycieczki, spotkania, zabawy wiejskie i najróżniejsze imprezy integracyjne – trwało to do roku 1982.

Po przerwie w działalności, koło ponownie reaktywowało się w październiku 2005 roku. Spośród 25 pań wybrano zarząd a przewodniczącą została Hanna Kolska. Spotkania, wyjazdy, imprezy gminne to nieodłączny element jego działania. 

 

Spotkania koła odbywają się w Domu Kultury w Rosnówku.

Koło Gospodyń w Szreniawie zostało założone w 1971r. przez Bronisławę Jankowską. Do stałych zadań koła należało organizowanie kursów, zajęć domowych, pokazów gotowania, pieczenia i przyrządzania potraw oraz wykonywania robótek ręcznych, doskonalących techniki haftu i dziewiarstwa ręcznego.

Szreniawskie Koło Gospodyń z przewodniczącą Ireną Ossowską wznowiło swoją działalność w 2004r. Obecnie kontynuuje tradycję dawnego stowarzyszenia, łącząc swoją działalność z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komornikach.

Obecnie przewodniczącą koła jest pani Danuta Florczak, a Członkinie bardzo aktywnie biorą udział w dożynkach, jarmarkach, festynach i innych uroczystościach na terenie gminy Komorniki.

Koło Gospodyń w Wirach tworzy historię od lat sześćdziesiątych. Wtedy założycielkami Koła Gospodyń Wiejskich były: Irena Wawrzyniak, Maria Pruchniewska i Aniela Gonigroszek. Działalność w „Klubie” wypełniały organizowane kursy: wyszywania, szycia, prac w rozprowadzaniu paszy i kurczaków, pomagały przy dożynkach i organizacji zabaw wiejskich.

Po przerwie, Koło wznowiło działalność w roku 2006. Wybrano nowy zarząd z przewodniczącą Stefanią Horowską . Obecnie Panie aktywnie uczestniczą w różnych imprezach organizując m.in. wieczory- kiszenia kapusty ,darcia pierza czy przygotowania stroików.

KGW w Łęczycy działa od lipca 2012 r. przy Domu Kultury „Nad Wirynką”.

Koło tworzy 29 pań w różnym wieku. Koło Gospodyń wspiera (wypieki placków i inne „wariacje kulinarne”) różne imprezy organizowane na terenie gminy: dożynki, festyny, rajdy.

Spotkania Koła Gospodyń odbywają się co drugi poniedziałek w Domu Kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy. Funkcję przewodniczącej koła pełni Grażyna Kosmowska.

Przy Kole Gospodyń powstał kabaret „Pod Strzechą”.

Panie z KG z Łęczycy biorą udział w różnych zajęciach , które odbywają się w domu kultury a nabyte umiejętności przydają się do organizacji różnego rodzaju imprez. W roku 2015 panie z Koła Gospodyń przygotowywały wystrój wsi Łęczyca na Dożynki Gminy Komorniki.