square

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOMORNIKACH W RAMACH REALIZOWANYCH ZADAŃ

Wypełniając obowiązek informacyjny spoczywający na Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, adres: ul. Kościelna 37, 62-050 Komorniki, e-mail: biuro@gokkomorniki.pl
 2. W GOKu został wyznaczony Inspektor ochrony danych, którego funkcję Pani Natalia Wielowiejska, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl lub pisząc na adres korespondencyjny administratora danych osobowych podany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań nałożonych na Gminny Ośrodek Kultury związanych z edukacją, tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, prokuratura, policja, w tym podmioty sprawujące kontrolę i nadzór, banki, inne instytucje i organy publiczne oraz podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak firmy świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną GOKu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizowania danych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z art. 15 RODO),
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 RODO),
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
  5. prawo do przenoszenia danych (w sytuacji, gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany),
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 9. W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane, podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:
  1. wymogiem ustawowym – w przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Pani/Pan nie poda swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa,
  2. warunkiem zawarcia umowy – w przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Pani/Pan nie poda swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy/ usługi,
  3. dobrowolne – w przypadku, gdy podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy, przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywało się na podstawie wcześniej udzielonej na to zgody.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:

 1. Klauzula – uczestnictwo w fotografowanym wydarzeniu
 2. Klauzula dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
GOK Komorniki | Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach

Nasi Partnerzy

Parner Parner Parner Parner Parner Parner

Newsletter

Zostaw swój adres e-mail i bądź na bieżąco z wydarzeniami!
Skip to content